RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Kobylińska 10a, email: mgops@krotoszyn.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


2. W MGOPS w Krotoszynie wyznaczony jest Inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@mgops-krotoszyn.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania i/lub działań wobec klienta i mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa.


4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania i/lub działań wobec klienta.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODOOpublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 24.05.2018
Podpisał: Krystian Olejniczak
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 208