RSS
A A A K
SmodBIP

Statut MGOPS

STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR XLIX/388/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

UCHWAŁA

ZAŁACZNIK. UCHWAŁA NR XX/165/2016
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE


z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zmianami), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz.163; ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
2. Uchwała Nr XL/347/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
3. Uchwała Nr XLIV/375/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/153/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Zofia JamkaZałącznik do Uchwały Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2016 r.
STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROTOSZYNIE

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie został utworzony Uchwałą Nr XII/57/90 Rady Narodowej w Krotoszynie z dnia 22 lutego1990 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „Ośrodku” należy przez to rozumieć MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Krotoszyn, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Krotoszyn.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Krotoszyn.
4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Krotoszyna.

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
9. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
11. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
14. Ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
16. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
17. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
18. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
19. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
20. Inne właściwe ustawy i akty prawne.
21. Niniejszy Statut.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4.
1. Celem działalności Ośrodka jest w szczególności poprzez:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji;
2) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w szczególności:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) pracę socjalną;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) kierowanie mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn do środowiskowych domów samopomocowych;
13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Wielkopolskiemu, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 19) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
23) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
24) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
25) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
26) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
27) współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
28) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:
1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych;
2) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
3) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
4) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;
6) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych;
7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni;
8) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie spraw związanych z problematyką dodatków mieszkaniowych oraz przydziału mieszkania z zasobów gminy;
9) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;
10) prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn o zasięgu gminnym;
11) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przyznawania dodatku mieszkaniowego;
12) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przyznawania zryczałtowanego
dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
13) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów;
14) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny;
15) prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji dotyczących realizacji zadań z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych.

4. Ośrodek wykonuje także inne zadania własne gminy i zlecone gminie na podstawie upoważnień Burmistrza Krotoszyna i Rady Miejskiej w Krotoszynie.

§ 5. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
ZASADY GOSPODARKI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ


§ 6.
1. Majątek Ośrodka stanowi własność Miasta i Gminy Krotoszyn.
2. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Ośrodka, w którym w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany.
5. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansowo-księgową i administracyjno-biurową i rozlicza się na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor Ośrodka.
7. Dyrektor Ośrodka może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Ośrodka.
8. Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

Rozdział 4. ORGANIZACJA OŚRODKA


§ 7.
1. Strukturę organizacyjną Ośrodka, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz zasady działania i funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krotoszynie określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.


Rozdział 5.
ZASADY DZIAŁANIA OŚRODKA


§ 8.
1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Krotoszyna.
3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora jest Burmistrz Krotoszyna.
4. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
6. Dyrektor upoważniony jest do zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Ośrodka.
7. Dyrektor ustala w formie zarządzenia wewnętrznego regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania.
8. Dyrektor wydaje inne niż w ust. 7 akty wewnętrzne w formie zarządzeń, instrukcji, regulaminów, komunikatów.
9. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych w celu realizacji powierzonych zadań i w zakresie udzielonych upoważnień Burmistrza Krotoszyna.
10. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Krotoszyna na wniosek Dyrektora Ośrodka decyzje administracyjne, o których mowa w ust.9 mogą wydawać inni pracownicy.
11. Dyrektor podejmuje inne czynności prawne w granicach zwykłego zarządu związane z prowadzeniem Ośrodka i w zakresie jego zadań ustawowych.
12. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni osoba wskazana przez Dyrektora.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 2. Statut Ośrodka przyjmuje Rada Miejska w Krotoszynie w formie uchwały. 3. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 19.04.2018
Podpisał: Krystian Olejniczak
Dokument z dnia: 30.03.2016
Dokument oglądany razy: 3 419